National Library of Wales wins ARA Award

National Library of Wales wins prestigious ARA Archive Volunteering Awardfor 2016.  Runners-up from Cornwall, Staffordshire, Dearne Valleyand York  

National Library of WalesNational Library of Wales wins prestigious ARA Archive Volunteering Award for 2016

Runners-up from Cornwall, Staffordshire, Dearne Valley and York

16 August 2016:

‘Helping us to Achieve’, the National Library of Wales’s (NLW) scheme to expand access to Wales’ national archives by developing a cadre of skilled volunteers, has won the prestigious national Archive Volunteering Award for 2016. Sponsored by the Archives and Records Association (UK & Ireland) and sector partners, this annual award recognises outstanding work involving volunteers within an institutional archive service.

‘Stand out nomination’

The judges voted ‘Helping us to Achieve’ the clear winner. The scheme has been engaging with volunteers since 2012, including all ages and backgrounds, in the belief that taking part in cultural activity can boost skills, engagement, self-esteem and aspiration, and enhance participants’ workplace and social skills, while also helping make NLW’s national collections more accessible to a wider audience. The scheme has targeted specific groups – the young and economically inactive and older people – and the roles filled by the volunteers have included transcribing text, creating databases, digitising, research, conservation tasks and public presentations.

The judges said:

“’Helping us to Achieve’ was the stand-out nomination in a very strong field. In 2015-16 alone, 65 project volunteers took part in the scheme, volunteering the equivalent of over 1,000 days of their time. They completed 10 projects and tasks; another 10 are still in progress. 769 online volunteers also participated in ‘Cynefin’, a ground-breaking project to geo-reference Wales’s Tithe Maps. ‘Helping us to Achieve’ has involved wide community collaboration and support, a diverse range of volunteers, and benefitted from professional archive staff support at the National Library, as well as top-management backing. The scheme has also delivered at an individual level: around 20% of the volunteers have moved on to paid employment.”

The judges also commended the many partners involved in the winning scheme, which included Jobcentre Plus, The Shaw Trust, Ceredigion Community Mental
Health Team, Ceredigion Association of Voluntary Organisations, Welsh Council for Voluntary Action, Aberystwyth University, Ceredigion County Council social services department, NLW’s Friends Association, The ‘Cynefin’ Project (a collaboration between the Archives and Records Council Wales and NLW) and People’s Collection Wales.

‘Inspiring’

The winning volunteers will receive their award on 4 November 2016 in Aberystwyth, in the run-up to the launch of the annual, national Explore Your Archive campaign.

ARA’s Chair, Geoff Pick, said:

“Archives contain the raw material of our past, individually and collectively. They are hugely diverse, comprising thousands of deposits across the public, private and voluntary sectors, from big corporations and government bodies to community holdings. They depend on skilled and dedicated professional staff as well as the many volunteers for their upkeep, transcription, cataloguing and accessibility. When we see inspiring projects like ‘Helping us to Achieve’, we are also reminded how our archives and the skills needed to manage them, can stimulate and motivate people in the wider community to open up new opportunities in their own lives.”

‘Confidence’

Said one volunteer on ‘Helping us to Achieve’:

“Through the experience I have made friends with some lovely and like-minded people. This has given me a lot of confidence – I don’t feel intimidated by the workplace – I feel I belong.”

Said another:

“I have completed nearly 3½ years of volunteering. During that time I have thoroughly enjoyed the experience. I like the general atmosphere of quiet and calmness. This is important to me because my epilepsy is mostly stress related. I am not sure if my new-found confidence is helping my epilepsy (but) my slight improvement in health is increasing my confidence.”

Linda Tomos, National Librarian of Wales said:

“We are thrilled and honoured to receive this prestigious award. I am delighted that the strong partnership between our volunteers, staff and our supporting partners to make our national archives more accessible has been recognised as an exemplar. NLW is committed to developing this innovative approach which is actively helping people to improve their quality of life and obtain workplace skills as well as learning more about our culture and heritage.”

“A Very Strong Field”

As well as ‘Helping us to Achieve’, the judges commended outstanding projects run by Staffordshire Archive and Heritage, Cornwall Record Office, Explore York Libraries and Archives Mutual Ltd and the Dearne Valley Landscape Partnership (South Yorkshire) that made the final list.

NOTES FOR EDITORS:

For further details, contact: Elin-Hâf at The National Library of Wales, on 01970 632471 or This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

or Jon Elliott at the ARA, on: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. or 07587 635402

This is the seventh year of the ARA-sponsored Archive Volunteering Award. Previous winners are: GM1914, Greater Manchester in 2015; St Mark and St John, Plymouth in 2014; Hull History Centre in 2013; Wolverhampton City Archives in 2012; Manchester Chinese Archive in 2011; and Suffolk Record Office in 2010. For further details on the ARA and its activities, visit: www.archives.org.uk

The annual Archive Volunteering Award is the only one of its kind in the archives sector and is awarded by the ARA in partnership with The (UK) National Archives, the Welsh Government and the Scottish Council on Archives. The award is given for a volunteer-centred project which is in operation the year before (in this case in 2015), though many may be ongoing into 2016, as with ‘Helping us to Achieve.’ Volunteers give approximately a quarter of a million of work hours each year to the archives and records sector. In return, volunteers receive training and help from professional staff to develop new skills and opportunities.

The ARA published its Volunteering Policy in 2011, which led to the award. The policy has been endorsed by most archive and record keeping bodies. Up-to-date information on ARA policies on volunteering is at: www.archives.org.uk

The ARA receives an annual grant from the UK National Archives, part of which goes towards supporting activities in archive volunteering.

The closing date for entries for the 2017 Archive Volunteering Award will be in early June 2017, with the winner being announced soon afterwards.

 

Clod aruchel i Lyfrgell Genedlaethol Cymru am ennill Gwobr Gwirfoddoli Archifau ARA 2016

16 Awst 2016

Mae ‘Ein Helpu i Gyflawni’, cynllun Llyfrgell Genedlaethol Cymru (LlGC) i ehangu mynediad i archifau lleol trwy ddatblygu tîm o wirfoddolwyr medrus, wedi ennill gwobr genedlaethol aruchel, sef Gwobr Gwirfoddoli Archifau 2016. Wedi’i noddi gan y Gymdeithas Archifau a Chofnodion (y DU ac Iwerddon) a phartneriaid sector, mae’r wobr flynyddol hon yn cydnabod gwaith eithriadol a wneir gan wirfoddolwyr o fewn gwasanaeth archif sefydliadol.

“Enwebiad Diguro”

Ym marn y beirniaid, ‘Ein Helpu i Gyflawni’ oedd yr enillydd amlwg. Bu’r cynllun yn ymgysylltu â gwirfoddolwyr er 2012 gan gynnwys pob oedran a chefndir, yn y gred bod cymryd rhan mewn gweithgaredd diwylliannol yn gallu hybu sgiliau, ymrwymiad, hunan-barch ac uchelgais, ynghyd ag ehangu sgiliau gweithle a chymdeithasol cyfranogwyr, tra ar yr un pryd yn helpu i wneud casgliadau cenedlaethol LlGC yn fwy cyraeddadwy i gynulleidfa ehangach. Mae’r cynllun wedi targedu grwpiau penodol - yr ifanc a’r di-waith a phobl hŷn - ac o blith swyddogaethau’r gwirfoddolwyr y mae trawsgrifio testun, creu cronfeydd data, digido, ymchwil, tasgau cadwraeth a chyflwyniadau cyhoeddus.

Dyma a ddywedodd y beirniaid:

“Ein Helpu i Gyflawni’ oedd yr enwebiad cryfaf mewn maes cystadleuol iawn. Yn 2015-16 yn unig, bu 65 o wirfoddolwyr prosiect yn cymryd rhan yn y cynllun gan gyflawni gwaith gwirfoddol oedd yn cyfateb i fwy na 1,000 diwrnod o’u hamser. Cwblhawyd 10 prosiect a thasg ganddyn nhw; mae 10 arall yn dal ar droed. Yn ogystal, bu 769 o wirfoddolwyr ar-lein yn cymryd rhan yn ‘Cynefin’, prosiect arloesol i geo-gyfeirio Mapiau Degwm Cymru. Mae ‘Ein Helpu i Gyflawni’ wedi golygu cydweithio a chymorth cymunedol ar raddfa eang, amrediad eang o wirfoddolwyr, ac mae wedi elwa o gael cymorth staff archifo proffesiynol yn y Llyfrgell Genedlaethol, yn ogystal â chefnogaeth reolaethol o’r radd flaenaf. Mae’r cynllun hefyd wedi llwyddo ar lefel unigol: mae oddeutu 20% o wirfoddolwyr wedi symud ymlaen i waith cyflogedig.”

Rhoddodd y beirniaid ganmoliaeth hefyd i’r partneriaid lu a fu ynghlwm wrth y cynllun, yn eu plith Jobcentre Plus, Shaw Trust, Tîm Iechyd Meddwl Cymunedol Ceredigion, Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Ceredigion, Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru, Prifysgol Aberystwyth, adran gwasanaethau cymdeithasol Cyngor Sir Ceredigion, Cymdeithas Cyfeillion LlGC, Prosiect ‘Cynefin’ (cydweithrediad rhwng Cyngor Archifau a Chofnodion Cymru a LlGC) a Chasgliad y Werin Cymru.

“Ysbrydoledig”

Bydd y gwirfoddolwyr buddugol yn derbyn eu gwobr ar 4 Tachwedd yn Aberystwyth, cyn lansiad yr ymgyrch flynyddol genedlaethol Archwiliwch eich Archif / Explore Your Archive.

Dywedodd Geoff Pick, Cadeirydd ARA:

“Mae archifau’n cynnwys deunydd crai ein gorffennol, yn unigol a chyfunol. Maent yn amrywio’n fawr ac yn cynnwys miloedd o adneuon ar draws y sectorau cyhoeddus, preifat a gwirfoddol, o gorfforaethau mawr a chyrff y llywodraeth i ddaliadau cymunedol. Dibynnant ar staff proffesiynol medrus ac ymroddedig yn ogystal â llawer o wirfoddolwyr am eu cadwraeth, trawsgrifio, catalogio a hygyrchedd. Pan welwn brosiectau ysbrydoledig megis ‘Ein Helpu i Gyflawni’, cawn ein hatgoffa hefyd o sut y gall ein harchifau, a’r sgiliau sydd eu hangen i’w rheoli, ysgogi a chymell pobl yn y gymuned ehangach i agor cyfleoedd newydd iddynt eu hunain yn eu bywydau.”

“Hyder”

Dyma a ddywedodd un o wirfoddolwyr ‘Ein Helpu i Gyflawni’ :

“Drwy’r profiad hwn, rydw i wedi gwneud ffrindiau gyda phobl hyfryd ac o’r un meddylfryd â mi. Mae hyn wedi rhoi llawer o hyder i mi - bellach ‘d yw’r gweithle ddim yn codi ofn arna i - rwy’n teimlo fy mod yn perthyn.”

Dywedodd un arall:

“Rwyf wedi cwblhau bron i dair blynedd a hanner o wirfoddoli. Yn ystod yr amser hwnnw, rwyf wedi mwynhau’r profiad yn fawr iawn. Rwy’n hoffi’r awyrgylch gyffredinol o dawelwch a llonyddwch. Mae hyn yn bwysig i fi gan fod fy epilepsi yn deillio o straen yn bennaf. Dydw i ddim yn siŵr a yw fy hyder newydd yn helpu fy nghyflwr [ond] mae’r ffaith bod fy iechyd wedi gwella rhyw ychydig yn sicr yn codi fy hyder.”

Meddai Linda Tomos, Llyfrgellydd Cenedlaethol:

“Mae’n fraint ac yn anrhydedd i ni ennill y wobr arbennig yma. Rwyf yn falch iawn fod y bartneriaeth gref rhwng ein gwirfoddolwyr, staff a phartneriaid i wneud ein archifau yn fwy hygyrch wedi cael ei gydnabod fel arfer da. Mae’r Llyfrgell Genedlaethol wedi ymroi i ddatblygu’r syniad arloesol hwn sydd yn helpu pobl i wella safon eu bywydau ac ennill sgiliau newydd yn y gweithle ynghyd â dysgu mwy am ein diwylliant a’n treftadaeth.”

“Maes Cryf Iawn”

Yn ogystal â ‘Ein Helpu i Gyflawni’, canmolodd y beirniaid brosiectau rhagorol a redwyd gan Archifau a Threftadaeth Swydd Stafford, Archifdy Cernyw, Explore York Libraries and Archives Mutual Ltd a Dearne Valley Landscape Partnership a gyrhaeddodd y rhestr derfynol.

NODIADAU I OLYGYDDION:

Am fwy o fanylion, cysylltwch â: Elin Hâf yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru ar 01970 632471 neu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

neu Jon Elliott yn ARA, ar: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. neu 07587 635402

Dyma seithfed flwyddyn Gwobr Gwirfoddoli Archifau a noddir gan ARA. Y buddugwyr blaenorol yw GM1914, Manceinion Fwyaf yn 2015; St Mark a St John, Plymouth yn 2014; Canolfan Hanes Hull yn 2013; Archifau Dinas Wolverhampton yn 2012; Archif Tsieineaidd Manceinion yn 2011; ac Archifdy Suffolk yn 2010. Am fwy o fanylion am ARA a’i weithgareddau, ewch i: www.archives.org.uk

Gwobr flynyddol Gwirfoddoli Archif yw’r unig un o’i bath yn y sector archifau ac mae’n cael ei dyfarnu gan yr ARA mewn partneriaeth â’r Archifau Cenedlaethol (y DU), Llywodraeth Cymru a Chyngor yr Alban ar Archifau. Rhoddir y wobr am brosiect gwirfoddol-ganolog sydd ar waith y flwyddyn flaenorol (yn yr achos hwn 2015), er y gall llawer prosiect barhau i mewn i 2016, fel yn achos ‘Ein Helpu i Gyflawni’. Mae’r gwirfoddolwyr yn neilltuo oddeutu chwarter miliwn o oriau gwaith bob blwyddyn i’r sector archifau a chofnodion. Yn dâl am hynny, mae’r gwirfoddolwyr yn derbyn hyfforddiant a chymorth gan staff proffesiynol i ddatblygu sgiliau a chyfleoedd newydd.

Cyhoeddodd ARA ei Bolisi Gwirfoddoli yn 2011, a roddodd fodolaeth i’r wobr. Cymeradwyir y polisi gan y rhan fwyaf o’r cyrff archifau a chadw cofnodion. Mae’r wybodaeth ddiweddaraf ar bolisïau ARA ar wirfoddoli i’w gweld ar: www.archives.org.uk

Mae ARA yn derbyn grant blynyddol oddi wrth UK National Archives / Archifau Cenedlaethol y DU, gyda rhan ohono yn mynd tuag at gefnogi gweithgareddau gwirfoddol ym maes archifo.

Y dyddiad cau am geisiadau ar gyfer Gwobr Gwirfoddoli Archif 2017 fydd dechrau mis Mehefin 2017, a chyhoeddir yr enillydd yn fuan ar ôl hynny